آدرس IP پرداخت در محدوده آدرس های معتبر اعلام شده توسط پذیرنده نیست .لطفا مسئول فني پذيرنده با بانک تماس حاصل فرمايند